CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Gia Lai D
Nơi làm việc
Gia Lai
Số lượng
Ngày hết hạn
30/6/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Vĩnh Phúc
Nơi làm việc
Vĩnh Phúc
Số lượng
Ngày hết hạn
30/6/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Hà Giang
Nơi làm việc
Hà Giang
Số lượng
Ngày hết hạn
30/6/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Nhân viên Trade Marketing ngành dược
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Quản trị bán hàng
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Quản lý bán hàng Dược Phẩm
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí Trình dược viên khu vực Hà Nội
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Vị trí trợ lý nhãn hàng (ABM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/5/2022
Vị trí tuyển dụng
Tuyển quản lý nhãn hàng (PM)
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
30/6/2022
Vị trí tuyển dụng
Nhân Viên Digital Marketing
Nơi làm việc
Hà Nội
Số lượng
Ngày hết hạn
31/5/2022